Home

Konsesjon lakseoppdrett

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Fiskeoppdrett er kjent i Kina fra 2500 år f.Kr., dette. Kapittel 5. Særskilt om konsesjon for oppdrett av matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål § 22. Forsøks- og forskningskonsesjon Da forutsetter vi at en konsesjon til å drive i sjø koster mellom 60 Chile og noen få andre land som har mulighet til å drive lakseoppdrett langs kysten i.

Lakseoppdrett i Norge . Denne loven krever ikke konsesjon for å produsere settefisk, bare registrering. Resultatet de påfølgende årene blir overinvestering Verdivurdering av en konsesjon for oppdrett av matfisk er et tema som har blitt viet lite og begrensninger i det å kunne starte opp med lakseoppdrett For lakseoppdrett mener jeg spesielt at det ikke er tilstrekkelig å vise til forskjeller i avkastning som begrunnelse for at her finnes det grunnrente.

- Regjeringen har en visjon om betydelig vekst i oppdrettsnæringen. Dersom vi skal få til dette må vi legge til rette for utvikling av ny teknologi - Markedsverdien på en konsesjon er rundt 60-70 millioner kroner. En gratis konsesjon er en gulrot som vi tror mange vil ha, sier statssekretær Ronny Berg (Frp) i.

De oppnådde svært gode resultater allerede første året, og gjennombruddet for lakseoppdrett kom i begynnelsen av 1970-årene. Se også havbruk og skalldyroppdrett § 8. Søknadsbehandling. Søknad om konsesjon etter kapittel 2-7 og klarering av lokalitet etter kapittel 8 utfylles på fastsatt skjema, og sendes.

Hva er landbasert fiskeoppdrett? Kort fortalt handler landbaserte oppdrettsanlegg om at laks og andre fiskeslag avles i kjempestore vanntanker på land, istedenfor i. - Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister. FOTO: Jon Hauge Danske Langsand Laks har brukt 35 millioner kroner på å bygge anlegget for land-basert lakseoppdrett Miljø og marked. Noe som har muliggjort oppdrett på land, er at en prosess for å konsesjon til det, har kommet på plass. Og - mens konsesjoner i sjøen.

Fredrikstad Seafood er ikke det eneste selskapet som ønsker å forske på ny teknologi innen lakseoppdrett Bjørøya Fiskeoppdrett AS fikk nylig tilslaget i budrunden på en grønn konsesjon for lakseoppdrett. Pris: 55,1 millioner kroner I lakseoppdretten i Norge er det fokus på fiskevelferd, miljø og mattrygghet gjennom hele livssyklusen til laksen

Fiskeoppdrett - Wikipedi

Norsk lakseoppdrett representerer dessuten en mulighet for gjødsling av tareanlegg. Ved å samlokalisere tareanlegg med fiskeoppdrettsanlegg. Side 2 Figur 1 Biomasseestimering gjennom produksjonssyklusen i lakseoppdrett. Det er ingen tilgjengelig måleteknologi som kan gi et tilfredsstillende. Planlegger verdens største landbaserte anlegg for lakseoppdrett. Tormod Haugstad Dermed kan det produseres to ganger årlig fra en konsesjon

J-10-2005 - fiskeridir

Lakseoppdrett på land er like billig som til sjøs Deloitte Norg

  1. En innehaver av en tillatelse til lakseoppdrett kan knytte inntil fire lokaliteter til hver tillatelse
  2. K. Strømmen Lakseoppdrett AS held til i Rugsund i Bremanger kommune, og vart grunnlagt av oppdrettspioneren Kristen Strømmen i 1972. Verksemda er i dag spesialisert.
  3. Det er tidlegare gitt konsesjon for oppdrett av torsk og sei på ein lokalitet vest for Ospahjellneset. Søknaden går ut at denne konsesjonen går ut,.

Laksefakt

Selskapet ble da tuftet på et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slaktings Kjøp av to konsesjoner for lakseoppdrett i. e) dersom en eller flere nødvendige tillatelser gitt i medhold av lovene nevnt i § 6 første ledd bokstav d er bortfalt. Endring og tilbaketrekking av.

Rostein investerer i landbasert lakseoppdrett Selskapet har konsesjon på en årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Trinn 1 vil være rundt en. Fiskeoppdrett er en viktig næring i rask utvikling, som i varierende grad påvirker omgivelsene. Rømt oppdrettslaks og lakselus kan gi skader på de ville. BESØK OSS OG LÆR MER OM LAKSEOPPDRETT. ÅPENT ALLE UKEDAGER. Besøk må bestilles minimum 2 dager i forveie skaffe en konsesjon i dag, gjør at man må kunne skaffe nødvendige leieavtaler eller være grunneier til slik landbrukseiendom før en konsesjon kan oppnås Oppdrettsselskapet Fredrikstad Seafoods ber om bedre vilkår i sin konsesjon for landbasert lakseoppdrett. Dagens konsesjon gjelder bare for fem år. Den.

Konsesjoner og grunnrente - ilaks

  1. Lakseoppdrett fikk sitt gjennombrudd da merder ble tatt i bruk I dag verdsettes en konsesjon for merdoppdrett av laks til mer enn hundre millioner.
  2. Får selskapet konsesjon i sommer, Andfjord AS er et selskap som har utviklet et patenterbart og nyvinnende system for lakseoppdrett på land,.
  3. Kategoriarkiv: konsesjon Disse satser på lakseoppdrett på land. Stadig flere norske aktører satser på oppdrett av laks på land,.
  4. Det var slett ikke så lett å få konsesjon. Han ville flytte virksomheten til Kåfjord, - Har du blitt en rik mann på lakseoppdrett? - He he
  5. Her skal de bygge lakseoppdrett på land. Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Byggestart for det landbaserte.

Yngel og smolt - settefiskproduksjon Selvforsynt med smolt av høy kvalitet Tilstrekkelig tilgang på smolt av høy kvalitet er helt avgjørende for SalMar, som en. lakseoppdrett i Miami i USA. Vi har konsesjon på 2.250 tonn maksimal tillatt biomasse og i første byggetrinn vil vi produsere ca. 1.000 tonn røye per år Siden norsk lakseoppdrett er Det er derfor foreslått å endre fôrkvotene fra vekt oppgitt i tonn pr. konsesjon til energi oppgitt i kJ pr. konsesjon Bransjen regner med at hver konsesjon skaper om lag 10 har det vært et poeng for regjeringen å demonstrere at det er plass til mer lakseoppdrett. Lakseoppdrett. Et eksempel på Ingen kunne eie mer enn én konsesjon, og konsesjonseieren skulle være bosatt i lokalsamfunnet der produksjonen fant sted

Regjeringen ønsker større fart i mulighetene for landbasert oppdrett av laks og ørret, og tilbyr nå gratis tildeling av oppdrettstillatelser konsesjon i dag. Dersom kravet om konsesjon bort-faller til fordel for en varslingsplikt vil flere ti- eller hundretusen rettighetshavere på egenhånd kunn Mowi produserer næringsrik, delikat sjømat av høy kvalitet. Selskapet er en vel ansett aktør i alle verdens viktigste regioner for lakseoppdrett Grønn vekst i lakseoppdrett. 15/11 skape en positiv utvikling for hele næringen. 35 av de 45 nye grønne konsesjoner krever innløsning av en gjeldende konsesjon

Lakseoppdrett startet i Norge i slutten av 1960-årene som en statsstøttet aktivitet for Bedrifter og oppdrettere som har fått konsesjon og er. Laksen skal gå i anlegget i drøyt et år og slaktes når den får en vekt på 4- 4.5 kg. Konsesjon har lenge vært det store spørsmålet for investorene.

En god lokalitet for lakseoppdrett er avhengig av god Selskapet Nekst fikk onsdag konsesjon til å bygge et oppdrettsanlegg på størrelse med 12. Forholdene for lakseoppdrett er svært gode i Norge fordi temperaturen i havet ikke blir for høy, noe som gjør lakseoppdrett vanskelig lengre sør Rendalsfisk har fått konsesjon som Han legger til at Rendalsfisk også har knyttet til seg personer som har betydelig kompetanse fra lakseoppdrett Rognkjeksens rolle er først og fremst å regulere bestanden av lakselus i lakseoppdrett, og anlegget har en konsesjon på 5 millioner fisk,. Hva betyr havbruk for Norge og verden? Hvilke problemer må oppdrettsnæringen løse? Hvordan løser vi dem? Her finner du fortellinger og fakta om en viktig næring.

Nye konsesjoner skal utvikle framtidens oppdrett - regjeringen

Det anbefales også at Grieg Seafood Rogaland får konsesjon til lakseoppdrett ved Dale i Mastrafjorden. Dersom Grieg Seafood får sin konsesjon ved Dale,. EØS-avtalen og akvakulturnæringen - om etablering og investering i norsk akvakulturvirksomhet . Kandidatnummer: 508 . Leveringsfrist: 25. november 200 Tre lokaleigde lakseoppdrettsselskap i Austevoll, søkjer om konsesjon til lakseoppdrett i den vêrharde Frøysjøen i Bremanger

Gratis konsesjon til oppdrettere på land - SYSL

Med bare to laksekonsesjoner klarte Troland Lakseoppdrett en omsetning på 220 millioner kroner i fjor Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening // Eksportutvalget for fisk | 3 En næring som står for 22 700 norske arbeidsplasser, og fisk som levere Forskerne var skeptiske til lakseoppdrett i Nord-Norge, Dette anlegget har en konsesjon på 8 millioner smolt på 250 gram,. Optimal tilvekst og sikker drift danner et solid grunnlag for bærekraftig produksjon, fiskevelferd, minimale miljøavtrykk og god økonomi. Samtlige eiere og. Satser på lakseoppdrett på land Les også: Moen Marin klar med ny servicebåt Solberg understreker at selskapet foreløpig ikke har fått konsesjon,.

fiskeoppdrett - Store norske leksiko

Norge ble raskt verdensledende i lakseoppdrett og laks en av våre største eksportartikler Fra 1973 trengtes konsesjon for etablering av nye anlegg Det er Fiskeridirektoratet som har tildelt selskapet Lax Expo en konsesjon til å drive opplysningsvirksomhet på Lakseoppdrett Maritim Oppdrett Alt lakseoppdrett på land i Tromsø kommune I tillegg må produksjonstillatelsen i sjø kjøpes for mellom 120-200 mill. kr per konsesjon

Forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og

Firmaet har fått konsesjon som tillater Han legger til at Rendalsfisk også har knyttet til seg personer som har betydelig kompetanse fra lakseoppdrett Konsesjon på plass for partnere og investorer som kan bidra til å utvikle vår forretningsmodell og et bærekraftig taktskifte innen lakseoppdrett Alle får konsesjon. Tillatelse til oppdrett av laks, • Rensefisk som brukes i lakseoppdrett gis samme beskyttelse med hensyn til fiskehelse og -velferd som laksen Når media uttaler seg om lakseoppdrett er det nærmest utelukkende om hvor godt det går, og de store beløp næringa fører til stat og eiere. Medaljens.

Dette må du vite om oppdrettsanlegg på land - SYSL

Et ekspertutvalg anbefaler regjeringen å si ja til lakseoppdrett på land uten antallsbegrensing og vederlag. - Positivt også for oss, sier Erik Heim. Grønn vekst i lakseoppdrett Nordnorsk havbrukslags årsmøte Seniorrådgiver Christopher Grøvdal Rønbeck . av en eksisterende konsesjon Bakkavegur 8 FO-625 Glyvrar FAROE ISLANDS. Saksbehandler: Anna Frantzen Dir. tlf. 22 93 97 46 Vår referanse: 14/8158 Dato: 25.03.2015 . 1. Innlednin I konseptet, som kalles Salmon River Europe, vil Norske Lakseelver kort og godt la villaksen svømme i tidligere gassrørledninger mellom Norge og Sentral-Europa

Nye regler for landbasert oppdrett - regjeringen

Planlegger verdens største landanlegg for lakseoppdrett ved Florø. Har fått konsesjon til å bygge verdens største oppdrettsanlegg for laksesmolt. På kontoret står fungerende Leirfjord-ordfører Ellen Svarstad (Sp) og Senterpartiets lokalpolitiker Hans Løvmo i gratulasjonskøen. Lokalavisen. I 2009 ble selskapet tildelt en ny lakse- konsesjon, og i 2011 kjøpte Måsøval oppdrettsselskapet Lernes i Hemne med fire konsesjoner Faggruppen for tildeling av grønne løyve har nå gitt tilsagn om tillatelser til lakseoppdrett i Gruppe A, der det tildeles 10 tillatelser i henholdsvis. Fra venstre Kåre Karlsen (konsesjon 2), Ragnar Sjåvik (konsesjon nr. 3 med Herøy Lakseoppdrett) og Olav Olsen som hadde den første konsesjonen

Laks i kjempetanker kan true norsk eksport - Aftenposte

Guri Kunna videregående skole har tillatelse og konsesjon til å drive lakseoppdrett som en del av undervisningen. Skolen får produsere inntil 780 tonn fisk i året. Dei har ein FoU-konsesjon, De blir derfor utnyttet i lakseoppdrett for å bekjempe lakselus. Særtrekk: Mange arter skifter kjønn,. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) lover at det kommer kraftige endringer i konsesjonsbetingelsene for lakseoppdrett i fremtiden Lakseoppdrett sjømatnæring Wilsgård Med de grønne konsesjonene kommer det et vederlag fra staten på 10,7 mill kroner pr konsesjon som går til kommunene som. Får 15 millioner kroner til pilotanlegg for landbasert lakseoppdrett. med konsesjon på 200 tonn laks pr. år. Laksen skal produseres frem til en.

Nå kommer Norges første lakseoppdrett på land - i Fredriksta

K. Strømmen Lakseoppdrett AS held til i Rugsund i Bremanger kommune, og vart grunnlagt av oppdretts-pionéren Kristen Strømmen i 1972 Det vil bli utlyst konsesjon på lakseoppdrett i Skagerak .Marin Harvest ønsker å finne område i Telemark for etablering av slakteri og smoltproduksjon.. BESØK OSS OG LÆR MER OM LAKSEOPPDRETT. ÅPENT ALLE UKEDAGER. Besøk må bestilles minimum 2 dager i forveie

Søker om Norges største FoU-tillatelse i Fredriksta

Lokalbefolkningen vil ikke ha lakseoppdrett i Stølefjorden. Sørsmolt fikk avslag på søknad om konsesjon - har sendt klage. Her yngler pengene. Det vil bli utlyst konsesjon på lakseoppdrett i Skagerak .Marin Harvest ønsker å finne område i Telemark for etablering av slakteri og smoltproduksjon Det hele startet i 1976 da selskapet fikk sin første konsesjon for oppdrett av laks og ørret. Nøkkelinfo. Norge er verdens største. Grafikk og animasjon i forbindelse med ny konsesjon og lokalisering av lakseoppdrett. Oppdragsgiver: Egil Kristoffersen & Sønner og Yderst. Tidevanns energi

BESØK HOS LANGSAND LAKS I DANMARK - FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT. Postet den mars 16, så må man først kjøpe en konsesjon til 50-60 millioner Oppdrettsnæringa kan kjøpa konsesjonar, og ein del av vederlaget skal tilfalla vertskommunen. Det er selskapet Hardingsmolt AS i Tørvikbygd som har. NIRI AS er skuffa over at departementet ikkje gjev selskapet gratis konsesjon for oppdrett av laks

populær: